ทีมวิทยากรแอ็ดเท็นคอนร่วมให้คำแนะนำ ตรอ.จ.เพชรบุรี

การจัดอบรมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถ จังหวัดเพชรบุรี

ตามโครงการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องอบรมใบอนุญาตขับรถ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้