เร็วๆ นี้ ตรอ. พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว-นครนายก เตรียมพบกับทีมวิทยากรจาก Attendcon

ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ส่งหนังสือแจ้งให้ Attendcon จัดส่งวิทยากรร่วมให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมตรวจสภาพรถออนไลน์แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ตรอ.ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ในวันพุทธ์ที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ภัตตาคารแสงสว่างใจ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

S__827417

ที่ ปจ 0012/345 สำนักงานขนส่งจังหวัดรปาจีนบุรี ถนนราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็ดเท็นคอน จำกัด

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ โดยร่วมบูรณาการกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมตรวจสภาพรถออนไลน์ ในวันพุทธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ภัตตาคารแสงสว่างใจ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ซึ่งเป็นผู้ดำนินการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถออนไน์ จัดส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแรกมตรวจสภาพรถออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสุวรรณี สีนาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายตรวจสภาพรถ
โทร.0-3720-0649 ต่อ 13

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้