สนับสนุนภาคเอกชนเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนภาคเอกชนที่มีความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามโครงการ Sure Driving/Smart Driver พร้อมเดินหน้าจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียนสอนขับรถเอกชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกปรับหลักเกณฑ์การอบรมภาคทฤษฎีสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวจาก 4 ชั่วโมงเป็น 5 ชั่วโมง โดยเพิ่มเนื้อหาการอบรมในหัวข้อวิชาข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล การขับรถอย่างปลอดภัย ให้มากขึ้น ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ Sure Driving/Smart Driver เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถเข้าสู่ระบบโรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองเปิดให้บริการทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 93 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวน 48 แห่ง และยังมีภาคเอกชนที่สนใจจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถดังกล่าว ต้องมีหลักสูตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขับรถอย่างปลอดภัย และการฝึกหัดขับรถ ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตร และแนวทางการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามารถขับรถบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนสอนขับรถและกรมการขนส่งทางบกทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความเข้าใจตามแนวทางยกระดับมาตรฐานใบอนุญาตแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถและผลิตผู้ขับรถที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมให้เอกชนที่มีความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อดำเนินการอบรม และทดสอบ ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การกำกับ ดูแล ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับรถมีวินัยจราจร มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบจากโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สามารถนำหนังสือรับรอง มาขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใดๆ อีก สำหรับเอกชนที่สนใจเปิดโรงเรียนสอนขับรถจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย อาคารสถานที่ สนามฝึกสอนขับรถ รถฝึกหัดขับ หลักสูตรการสอน รวมทั้งบุคลากรที่จะเป็นผู้ฝึกสอนขับรถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด สำหรับผู้สนใจเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สามารถตรวจดูรายชื่อหรือศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการดำเนินกิจการโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้ที่http://apps.dlt.go.th/school_driving หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนสอนขับรถตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่ หรือกลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 6611 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้