About Us

logo-atc

บริษัท แอ็ดเท็นคอน จำกัด

20160709_8401บริษัท แอ็ดเท็นคอน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสภาพรถ สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน และงานบริการซ๋อมบำรุงและปรับตั้งค่ามาตรฐานของเครื่องมือตรวจสภาพรถ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจสภาพรถมากกว่า 10 ปี

ด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจสภาพรถสำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน และเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS TRACKING) ทำให้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการสำคัญๆ หลายโครงการ เช่น กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกับบริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศระบบใหม่ สำหรับหน่วยงานสังกัดหรือหน่วยงานในกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งเป็นระบบที่ให้สถานตรวจสภาพรถเอกชนทั่วประเทศ ใช้ในการรายงาผลการตรวจสภาพรถในปั186164จจุบัน ที่มีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการบริหารและจัดการรวม 34,300,000 บาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการสร้างและพัฒนา ดูแล ปรับปรุง ระบบดังกล่าวทั้งหมด ตลอดจนการจัดทีมวิทยากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากบริษัท ให้คำแนะนำในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โปรแกรมการรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ ที่จัดโดย สำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก สำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ และการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนทั่วประเทศ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ และองค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

96e8f0_6ea4a0c28a04478f9d7592ad37d71d08โครงการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์พร้อมระบบตรวจสภาพรถก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทแอ็ดเท็นคอนได้ทำงานร่วมกับกรมการขนส่ง

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน ภายใต้นโยบายหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกประเภท ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทยังให้ความสำคัญกับงานบริการ จึงมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และทีมวิศวกร ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำ หรือเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ความไว้วางใจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทแอ็ดเท็นคอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้