กรมการขนส่งทางบกออกประกาศแก้ไขประกาศ

กรมการขนส่งทางบกออกประกาศแก้ไขประกาศ

Version
Download30
Stock
File Size1,012.63 KB
Create Date29 มิถุนายน, 2016
Download

กรมการขนส่งทางบกออกประกาศแก้ไขประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถและข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 และบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2559

สรุปได้ดังนี้

 1. เพิ่มข้อความในข้อ 2
  "ระบบ สารสนเทศกรมการขนส่งทางบก" หมายถึง ระบบงานที่กรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้น เพื่อให้สถานตรวจสภาพรถบันทึกข้อมูลและผลการตรวจสภาพรถ รายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากสถานตรวจสภาพรถมายังกรมการขน ส่งทางบก และจัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสภาพรถ"
 2. ยกเลิกความในข้อ 5 (3)
  จัดทำใบรับรองการตรวจสภาพรถ บันทึกการตรวจสภาพรถ และรายงานการตรวจสภาพรถตามที่กรมการขนส่งทางบกจัดพิมพ์ตามแบบแนบท้ายประกาศ
 3. เปลี่ยนแปลงความในข้อ 6
  จากเดิม "ผู้ ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ต้องดำเนินการตรวจสภาพรถและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดท้ายประกาศนี้ และให้ดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  (1) ลอกลายหมายเลขตัวถังหรือหมายเลขโครงคัสซี หรือหมายเลขตัวรถ ติดไว้บริเวณส่วนล่างของใบรับรองการตรวจสภาพรถตามข้อ 10 ทั้งต้นฉบับและสำเนา
  (2) บันทึกข้อมูลและผลการตรวจสภาพรถในบันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขน ส่งทางบก หรือบันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อและวันที่ไว้เป็นหลักฐานเปลี่ยนเป็น "ผู้ ควบคุมการตรวจสภาพ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถต้องดำเนินการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสภาพรถที่กำหนดท้ายประกาศนี้ และต้องทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ และผลการตรวจสภาพรถลงในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก"
 4. เปลี่ยนแปลงความในข้อ 7
  จากเดิม ให้บันทึกการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถและบันทึกข้อบกพร่องกรณีที่รถไม่ผ่านการตรวจสภาพรถ (ถ้ามี) ไว้ในบันทึกการตรวจสภาพรถ พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ไว้เป็นหลักฐาน
  เปลี่ยนเป็น "ให้บันทึกไว้ในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกทันที"
 5. เปลี่ยนแปลงความในข้อ 10 เกี่ยวกับการออกใบรับรอง
  จากเดิม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนผู้ได้รับใบอนุญาตออกใบรับรองการตรวจสภาพรถสำหรับรถที่ผ่านการตรวจสภาพโดยเร็ว
  ใบ รับรองการตรวจสภาพรถให้จัดทำเป็นสองฉบับ โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถขีดคล่อม พร้อมลงลายมือชื่อกำกับและประทับตราเครื่องหมายประจำสถานตรวจสภาพรถบนลาย หมายเลขตัวถัง หรือโครงคัสซี หรือหมายเลขตัวรถที่ติดไว้บริเวณส่วนล่างของใบรับรองการตรวจสภาพรถ และประทับตราประจำสถานตรวจสภาพรถไว้ที่ส่วนบนของใบรับรองการตรวจสภาพอย่าง ชัดเจนทั้งต้นฉบับและสำเนา โดยมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพส่วนสำเนาใบรับรองการตรวจ สภาพรถให้จัดเก็บรวมกับบันทึกการตรวจสภาพรถ ณ สถานตรวจสภาพรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ตรวจสภาพ
  - ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้มีอายุ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ
  - ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ต้องไม่มีการขูดลบแก้ไข กรณีที่มีการลงรายการในใบรับรองการตรวจสภาพรถผิพลาดให้จัดทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับ

  เปลี่ยนเป็น "รถ ที่ผ่านการตรวสภาพให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสภาพรถจากระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก โดยให้สถานตรวจสภาพรถจัดเก็บเอกสารส่วนที่ 1 และมอบเอกสารส่วนที่ 2 ให้เจ้าของรถหรือผู้ที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ เก็บไว้เป็นหลักฐานโดยให้รายงานผลการตรวจสภาพรถถือเป็นใบรับรองการตรวจสภาพ รถและให้มีอายุ 3 เดือน นับแต่วันที่ผ่านการตรวจสภาพรถสำหรับ กรณีไม่ผ่านการตรวจสภาพ ให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถแจ้งผลการตรวจสภาพรถและข้อบกพร่องของรถคันนั้นให้ แก่เจ้าของรถหรือผู้ที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพทราบ และให้จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสภาพรถจากระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก โดยให้สถานตรวจสภาพรถจัดเก็บเอกสารส่วนที่ 1 และมอบเอกสารส่วนที่ 2 ให้เจ้าของรถหรือผู้ที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพสำหรับใช้เป็นหลักฐานในการนำ รถมาเข้ารับการตรวจสภาพรถใหม่ ภายหลังที่ได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว"
  **จากบันทึกข้อความ ที่ คค0418.5/ว198 ลง 28 มิ.ย.59 เรื่อง การดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศได้ระบุแนวทางการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถและการรับชำระภาษีรถประจำปีไว้ดังนี้
  ในการชำระภาษีรถประจำปี เมื่อรถที่อยู่ในข่ายต้องเข้ารับการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี ระบบการชำระภาษีรถประจำปีจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับชำระภาษีทราบใน 3 ลักษณะ ดังนี้

  กรณีแรก "ผ่านการตรวจจาก ตรอ...." และ กรณีนี้เจ้าหน้าที่รับชำระภาษีรถประจำปีได้เลยผู้ชำระภาษีรถไม่ต้องยื่นเอกสารรายงานผลการตรวจสภาพรถ


  กรณีที่สอง "แสดงหลักฐานการตรวจ ตรอ." ในกรณีนี้ผู้ชำระภาษีรถประจำปีจะต้องยื่นเอกสารส่วนที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่รับชำระภาษีรถประจำปีตรวจสอบ


  กรณีที่สาม กรณีรถที่ผ่านการตรวจสภาพตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 หากระบบแจ้งให้ "แสดงหลักฐานการตรวจ ตรอ." ผู้ชำระภาษีรถประจำปีต้องยื่นใบรับรองการตรวจสภาพรถ ให้เจ้าหน้าที่รับชำระภาษีรถประจำปีตรวจสอบ

 6. ยกเลิกความในข้อ 11 และข้อ 12
  ข้อ 11 การใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ..
  ข้อ 12 กรณีรถไม่ผ่านการตรวจสภาพ.. มอบสำเนาบันทึกผลการตรวจสภาพรถ ..
 7. ตัดข้อความบางส่วนย่อหน้าสุดท้าย ข้อ 13
  จากเดิม "การตรวจสภาพรถตาม (1) และ (2) ให้ดำเนินการตามข้อ 6 โดยให้แนบบันทึกการตรวจสภาพรถไว้กับบันทึกการตรวจสภาพรถฉบับเดิมด้วย
  แก้ไขเป็น ..ไม่ต้องแนบบันทึกการตรวจสภาพรถไว้กับบันทึการตรวจสภาพรถฉบับเดิม

 

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้