ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือน และการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2556

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือน และการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2556

Version
Download14
Stock
File Size41.21 KB
Create Date15 มิถุนายน, 2016
Download

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2556

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และข้อ 13 วรรคสอง ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ผู้ไดรับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

"ใบอนุญาต" หมายความว่า ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ข้อ 2 มอบหมายให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพสังกัดสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก มีอำนาจเข้าไปในสถานตรวจสภาพรถที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตจังหวัดอื่นๆ และให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพสังกัดสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด มีอำนาจเข้าไปในสถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ในระหว่างเวบาทำงานตามปกติเพื่อทราบข้อเท็จจริง ตรวจสอบการดำเนินการและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ

(อ่านต่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ)

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้