ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 หลักเกณฑ์วิธีการตรวจสภาพรถฯ

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 หลักเกณฑ์วิธีการตรวจสภาพรถฯ

Version
Download45
Stock
File Size35.92 KB
Create Date12 สิงหาคม, 2016
Download

ประกาศการใช้ระบบการรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก อย่างเป็นทางการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559


ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 ไว้แล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการตรวจสภาพรถ สำหรับการบันทึกข้อมูลและผลการตรวจสภาพรถ การรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้การดำเนินการตรวจสภาพรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคสอง และข้อ 10 (1) และ (2) ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ... อ่านต่อดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านบน

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้